"วัตถุดิบต้นทาง ราคาต้นทุน"

FIND THE QUALITY FOOD AT THE BEST PRICE
With the wide variety of food in Thailand, we aim to find good quality products including fruits and organic rice from trusted local-food resources to make the right choice for your health and nutrition.

We do support to end hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.
- United Nations Sustainability Goals (SDGs)

FIND FIELD

THE BEST RICE FROM THAI FIELD
Enhance Thai farmer’s life and deliver the value of good RICE to all Thai people
“สร้างความมั่นคงให้ชาวนา ส่งมอบคุณค่าให้ผู้บริโภคโดยเชื่อมโยงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของการผลิตและบริโภคข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน”

FINDING CULTURE, CREATING FOLK

Connect with communities across Thailand to create a sustainable and responsible tourism ecosystem.

THE FRESH FRUITS STORE

Care to select and deliver the fresh fruits from the natural local-orchard to make the right choice for your day.

FIND FOOD

วัตถุดิบต้นทาง ราคาต้นทุน
มุ่งสร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร
เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงวัตถุดิบและอาหารคุณภาพดี
MORE

FIND FIELD

เพราะ “ข้าว” คืออาหารหลักของคนไทย
เราจึงควรได้ทานข้าวปลอดภัยและมีสุขภาพดี
และมุ่งสร้างความยั่งยืนแก่ชาวนา
MORE

FIND FOLK

สร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ร่วมกับชุมชนเจ้าของทรัพยากร กว่า 50 ชุมชน ทั่วประเทศ
MORE

Key Activities

Search

สรรหา คัดสรร วัตถุดิบชุมชนคุณภาพดีจากเจ้าของทรัพยากรเจ้าของวัตถุดิบให้คุณ

Standardize

พัฒนาสินค้าร่วมกับชุมชน สร้างมาตรฐานที่แข็งแรงสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

Send

ส่งมอบและบอกต่อสิ่งดีๆจากชุมชนให้คุณ

Support

ช่วยพัฒนาให้ความรู้ แนะนำแนวทางให้ชุมชนสามารถดำรงได้ด้วยตัวเอง

Share

สื่อสาร แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ให้ได้รับ ผู้รับได้ให้

Social Impact

2,235

Transactions

35

Entrepeuneurs
supported

915,422

Income
generated

30,785

Find Food
Funded