Find Field

“Find Field” มาจากการรวมตัว Find Food กับโครงการ Genius Service เป็นโครงการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) เพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังวิกฤตโควิค19 ให้ธุรกิจไทยกลับมาแข็งแรงยั่งยืน โดยเริ่มจากแนวคิดแรกคือการพัฒนาชุมชนจากมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรด้านผลไม้ชุมชนจาก “Find Food” มาเป็นการเน้นผลผลิตทางข้าวเกษตรอินทรีย์เรียกว่า “Find Field” โดยเพิ่มมูลค่าข้าวออแกนิคไทยให้มีความนิยมมากขึ้น พัฒนาภาคการเกษตรให้มีความมั่งคงยั่งยืน มุ่งเน้นผลักดันการแก้ไขปัญหาคนไทยเข้าถึงข้าวคุณภาพดีได้ยากและการบริโภคข้าวไม่ดีมีผลกระทบต่อร่างกาย ส่งเสริมคุณภาพเกษตรชุมชนให้มีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้ระยะยาว