Find Folk

Find Folk พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนพร้อมกับผลกระทบภาวะโลกร้อนจากการเกิดขยะจำนวนมาก ซึ่งเราได้มองเห็นปัญหาที่เกิดอย่างต่อเนื่องไม่มีจุดสิ้นสุด ถึงแม้มีการช่วยเหลือในหลายๆฝ่าย แต่ยังไม่มั่นคงยาวนานพอที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม “Find Folk” จึงมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยตรงเพื่อให้มีความยั่งยืน (Sustainable Development) และพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนสร้างรายได้สร้างความมั่นคงไปพร้อมกับ “เจ้าของทรัพยากร” รักษาการท่องเที่ยวในแบบอนุรักษ์ แก้ไขปัญหาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)
Journey D: BBL: Go green booking

Find Food มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในรูปแบบของกิจการช่วยเหลือสังคม เป็นการขยายขอบข่ายการดำเนินงานด้านด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นทางด้านอาหารควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน(Find Folk)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิค-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนอย่างยิ่งภาคการเกษตรที่ชาวสวนผลไม้ได้รับผลกระทบโดยตรงในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร และถูกยกเลิกการสั่งซื้อจำนวนมากจากผลกระทบปิดประเทศ(Lock Down) Find Food จึงนำเสนอแผนธุรกิจใหม่เป็นตัวกลางในการกระจายผลผลิตผลไม้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล(Social Media) และทำงานพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน