ด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร เมืองไทยถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกมาตั้งแต่อดีต จนมีการผลักดันให้เป็น ‘ครัวของโลก’ ด้วยความสามารถในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารได้เป็นอันดับต้น ๆ เรื่อยมา แต่ทางตรงกันข้าม เรากลับพบว่า ประชากรคนไทยในประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวในเมืองหลวง ยังคงประสบปัญหาในเรื่องการเข้าถึงวัตถุดิบหรือแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องโภชนาการและปัญหาสุขภาพจากการบริโภค อีกทั้งยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการเข้าถึงแหล่งอาหารและวัตถุดิบที่ดีด้วย

Zero Hunger

“วิกฤตมักจะทำให้เห็นต้นตอของปัญหาชัดขึ้น” – เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาหรือวิกฤตในประเทศ

เรามักจะเห็นหรือได้ยินอยู่เสมอว่ามีผู้ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารหรือมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค จนสะท้อนให้เห็นว่า เรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงในด้านความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้นทุกวัน จนอาจนำไปสู่ ‘ความหิวโหย’ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ทางสหประชาชาติ (United Nation) บรรจุเป็นหนึ่งในข้อสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยถือเป็นเป้าหมายอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 17 เป้าหมายที่ต้องบรรลุ เพื่อขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ภายใต้คำจำกัดความ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.)

Find Food Marketplace จึงถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด เนื่องจากนโยบายปิดประเทศ ซึ่งทำให้เกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศไม่สามารถขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ ฟายด์ ฟู้ด เสนอธุรกิจใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “วัตถุดิบต้นทาง ราคาต้นทุน” เพื่อให้คนไทยเข้าถึงแหล่งอาหารและวัตถุดิบคุณภาพดีได้อย่างเท่าเทียมกัน - เพราะเราเชื่อว่าก่อนที่เราจะ “เลือกกิน” ได้ เราทุกคนควร “มีกิน” อย่างสุขภาพดีเท่าเทียมกันก่อน.

“สร้างผลกระทบทางสังคมไปพร้อมกัน”
Find Food

ยังมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายขยายขอบข่ายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมการเกษตรที่ยังยืนไปพร้อมกัน โดยกำไรจากการซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกหักออก 5% เพื่อเข้าสู่ “กองทุนไฟด์ฟู้ดเพื่อความยั่งยืนด้านอาหาร” เพื่อนำไปสร้างความยั่งยืนต่อไปสู่สังคม

Social Impact

2,235

Transactions

35

Entrepeuneurs
supported

915,422

Income
generated

30,785

Find Food
Funded